Propozície SOHU12 rok 2017

O turnaji SOH

Organizátorom Slovak Open Handball mladších žiakov a žiačok je HC Tatran Stupava v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej.

V roku 2017 sa uskutoční 3. ročník turnaja a to v termíne od 9. do 11. júna.

Zúčastniť sa môžu družstvá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 1.1.2004
B dievčatá – narodené po 1.1.2004

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách alebo internátoch, popr. je možné zariadiť ubytovanie v penzióne alebo ubytovanie vlastné.

Finále turnaja vo všetkých kategóriách sa bude konať v nedeľu.

Reglement turnaja

Vekové kategórie

SOH je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 1.1.2004
B dievčatá – narodené po 1.1.2004

V príslušnej kategórii môžu štartovať hráči a hráčky mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nemôže byť. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč(-ka) môže v rámci jednaj kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40 m x 20m.

Pravidlá

Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH.

Počas zápasov je zakázané hrať kombinované obranné systémy, to znamená osobnú obranu na jedného, alebo dvoch hráčov. Gól spoza čiary voľného hodu platí za 2 body.

Lopty

A chlapci, B dievčatá hrajú s loptami č.1.

Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

Zápasy

Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať  2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež  uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo osobná obrana celoplošná.

Hrací systém

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, alebo CVČ štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú odovzdá najneskôr v deň príchodu. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne  družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia  byť uvedení členovia realizačného tímu. Súpisku je možno vyplniť na mieste registrácie.

Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že  každý  účastník  turnaja štartuje na  vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu  v nemocnici je nutné mať  u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

Ceny – Ocenenie najlepších družstiev

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na  prvom, druhom a  treťom mieste dostanú medaile a pohár.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších družstiev.

Ocenenie najlepších hráčov

Na základe výkonov vo finálových zápasoch bude vybraný najlepší hráč (-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších hráčov.

SZH poskytne víťazom krajských súťaží v kategórii mladšieho žiactva dotáciu, viď. Rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva 2016/2017, bod A/10.

SZH zabezpečí poháre a medaile pre umiestnené družstvá na prvých troch miestach. SZH hradí náklady na rozhodcov, delegátov počas turnaja ako aj odmeny:

Odmeny brutto:

rozhodcom – Eur 7,- / osoba / zápas

Ubytovanie – Organizácia ubytovania

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na  školách (v triedach), internátoch, resp. penziónoch. Účastníci si môžu zariadiť vlastné ubytovanie. V rámci tohto typu však platí každý účastník zvláštny paušálny poplatok za účasť na turnaji 10,- Euro.

Stravovanie – Organizácia stravovania

Stravovanie účastníkov bude organizátorom zabezpečené v školských jedálňach.

Platby

Dôležité termíny pre registráciu a platby

•    12.5.2017  – konečný termín pre podanie prihlášky
•    19.5.2017  – konečný termín pre zaplatenie všetkých poplatkov

Platby

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 19.5.2017 organizátorovi turnaja.

Potrebné údaje pre platbu:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: HC Tatran Stupava
Číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC:GIBASKBX

Kontakt:

HC Tatran Stupava
Krajná 16
900 31 Stupava

mail: playminihandball@hctatranstupava.sk Tel: +421 907 827 047

Slovenský zväz hádzanej:
halasova@slovakhandball.sk; Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava