Propozície SOHU12 rok 2019

1.         A) O turnaji SOH

Organizátorom    Slovak    Open    Handball    U12    2019    mladších    žiakov    a žiačok    je IUVENTA Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce. Partnerom turnaja je SZH.

Organizátorom Slovak Open Handball U10 a U8 2019 minihádzanej chlapcov a dievčat  je IUVENTA Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce. Partnerom turnaja je SZH.

V roku 2019 sa uskutoční 5. ročník turnaja, a to v termíne od 14. do 16. júna 2019.

Zúčastniť sa môžu družstvá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 01.01.2006
B dievčat – narodené po 01.01.2006
C chlapci – narodení po 01.01.2008
D dievčatá – narodené po 01.01.2008
E chlapci + dievčatá – narodení po 01.01.2010

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách, penziónoch a hoteloch v meste Michalovce.

Finále turnaja vo všetkých kategóriách sa bude konať v nedeľu.

B) Reglement turnaja

1. Vekové kategórie

SOH je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A   chlapci – narodení po 01.01.2006
B dievčatá – narodené po 01.01.2006
C chlapci – narodení po 01.01.200
D dievčatá – narodené po 01.01.2008
E chlapci + dievčatá – narodení po 01.01.2010

V  príslušnej  kategórii  môžu  štartovať  hráči  a  hráčky  mladší.  Štart  starších  hráčov  pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá     turnaja,     družstvo bude     vylúčené     a     jeho     zápasy     sa     nezapočítavajú. Každý   hráč(-ka)   môže   v   rámci   jednaj   kategórie   nastúpiť   iba   za   jedno   družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

2. Ihriská

Turnaj žiakov sa hrá v Chemkostav aréne a Mestskej športovej hale v Michalovciach. Ihriská sú o rozmeroch 40 m x 20 m.

Turnaj minihádzanej sa hrá na vonkajších ihriskách / Gymnázium Pavla Horova, o rozmeroch 20 m x 14 m.

3. Pravidlá

V kate górii  A  a B sa hrá podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolene používať priestorové obranne systémy alebo osobnú obranu  všetkých hráčov. TMK SZH  a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, 3+3. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutove vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia. Gól za dva body sa neuplatňuje.

V kategórii  C ,  D a E sa hrá podľa pravidiel schválených Komisiou mládeže SZH  na  jej zasadnutí dňa 15.1.2019.

 Kate gória  ž iactva  h rá s  lo ptami  veľkos ti  č.1.

 Kate gória  mini hádz anej  hrá s loptou, určenou pre deti, obvod 44 – 49 cm,  zn.Molten.

Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

5. Zápasy

Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov.

 Záp as y  v kate gó rii  A a B ml adších  ž iakov   a žiačok sa budú hrať  2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť  uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria  vedúci družstva, ktorí musia byť tiež  uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

 Záp as y  v  kat e górii  C ,  D a E v mi nihádz anej  sa budú hrať 1 x 10 minút bez  prestávky. Na každý zápas bude delegovaný  jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 12 hráčov z  jedného  družstva,  ktorí  musia  byť  uvedení  v  zápise. Na  zápase   musí  byť  prítomný minimálne  jeden  avšak  maximálne  dvaja  vedúci  družstva,  ktorí  musia byť  tiež    uvedení v zápise. Počas turnaja sú povolené len priestorové obranné systémy alebo celoplošná osobná obrana.

6. Hrací systém

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

8. Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou.  Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, alebo CVČ štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú odovzdá najneskôr v deň príchodu. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu  s dátumom  narodenia.  Na  súpiske  musia  byť  uvedení  členovia  realizačného  tímu. Súpisku je možno vyplniť na mieste registrácie.

10. Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné riziko. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré  si  vyžiada  ošetrenie  v  nemocnici,  si  náklady  na  ošetrenie  alebo  pobyt  v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu   v nemocnici je nutné mať   u seba preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

11. Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

12. Ceny

Ocenenie najlepších družstiev

Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch  miestach  v každej  kategórii.  Družstvá  na  prvom,  druhom  a  treťom  mieste  dostanú medaile a pohár. Ceny do turnaja venuje Slovenský zväz hádzanej.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších družstiev.

Ocenenie najlepších hráčov

Na základe výkonov vo finálových zápasoch bude vybraný najlepší hráč(-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov a organizátorov turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších hráčov. Ceny do turnaja venuje klub Iuventa Michalovce a mesto Michalovce.

SZH poskytne víťazom krajských súťaží v kategórii mladšieho žiactva dotáciu, viď. Rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva 2018/2019, bod A/10.

SZH zabezpečí poháre družstvám na prvých troch miestach.

SZH  hradí  náklady na  rozhodcov,  delegátov  v kategóriách  žiactva  a  minihádzanej  počas turnaja ako aj ich odmeny.

C) Ubytovanie Organizácia ubytovania

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na  školách (v triedach) v Michalovciach. V penzióne Hedera  a hoteli  Chemes  na  Zemplínskej  šírave.  Účastníci  si  môžu  zariadiť  aj  vlastné ubytovanie. Každý účastník turnaj platí tzv. „Účastnícku kartu“   za účasť na turnaji 10,- Euro/osoba.

D) Stravovanie

Organizácia stravovania

Stravovanie účastníkov bude organizátorom zabezpečené v reštauráciách v okolí Chemkostav Arény.

E) Platby

Dôležité termíny pre registráciu a platby

21.04.2019  – konečný termín pre podanie prihlášky a zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v penzióne a hoteli ( do tohto termínu garantujeme miesta v penzióne a hoteli / po tomto termíne ubytovanie v hoteli a penzióne sprostredkujeme len po predchádzajúcej konzultácii).

24.05.2019  – konečný termín pre podanie prihlášky pre ubytovanie v školách

24.05.2019  – konečný termín pre zaplatenie poplatkov pre ubytovanie v školách

F) Platby organizátorovi

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do  24.05.2019  organizátorovi turnaja.

Potrebné údaje pre platbu:
Názov účtu: IUVENTA Michalovce, hádzanársky klub
Číslo účtu IBAN: SK79 0200 0000 0013 9725 9954
SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VÚB banka, pobočka Michalovce, Námestie slobody 3, 071 80 Michalovce

G) Kontakt

Organizátor:  IUVENTA Michalovce a mesto Michalovce
Partner: Slovenský Zväz Hádzanej

Informácie – organizačné, športové:
URBAN František, soh@iuventa-zhk.sk, +421 911 083 277

Informácie – organizačné:
TOMKOVÁ Milica,  tomkova@iuventa-zhk.sk, +421 903 411 449

Informácie – ekonomické:
SABOV Patrik, sabov@chemkostav.eu, +421 903 553 457