Prihláška rok 2018

Prihláška účastníkov na rok 2018 – SWAN Slovak Open Handball U12, ktoré sa koná 8. – 10. júna 2018 v meste Stupava a Malacky. Stravovanie zabezpečuje usporiadateľ

Pre každé družstvo(kategória) musí byť samostatná prihláška. Prihlášku pre mladších žiakov a minihádzanú je potrebné poslať na mail playminihandball@hctatranstupava.sk a pre mladšie žiačky na mail stachovic@ivt.sk .

Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 28.05.2018 na kontaktnú adresu usporiadateľov. Po jej doručení, Vám bude zaslané potvrdenie s identifikačným číslom, ktoré uvediete pri platbe ako variabilný symbol.

Údaje pre platbu:

mladší žiaci + minihádzaná:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: HC Tatran Stupava
Číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC:GIBASKBX

mladšie žiačky:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa ,a.s.
Názov účtu: Strojár Malacky
Číslo účtu: 0019192508/0900
IBAN: SK33 09000000000019192508
BIC:GIBASKBX

Prihláška SOHU12 2018
Prihláška OHU12 2018 STUPAVA – MALACKY