Propozície SOHU12 rok 2018

1. A) O turnaji SHO

Organizátorom  Slovak Open Handball mladších žiakov a žiačok  je  HC Tatran Stupava a Strojár Malacky v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej. V roku 2018 sa uskutoční 4. ročník turnaja a to v termíne od 8. do 10. júna.

Zúčastniť sa môžu družstvá v týchto vekových kategóriách:
A chlapci – narodení po 1.1.2005
B dievčatá  – narodené po 1.1.2005

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách alebo internátoch, popr. je možné zariadiť ubytovanie v penzióne alebo ubytovanie vlastné.

Finále turnaja vo všetkých kategóriách sa bude konať v nedeľu.

B) Reglement turnaja
1. Vekové kategórie

SOH je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:

A chlapci – narodení po 1.1.2005
B dievčatá  – narodené po 1.1.2005

V príslušnej kategórii môžu štartovať hráči a hráčky mladší. Štart starších hráčov  pre jednotlivé kategórie nemôže byť. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú.
Každý hráč(-ka) môže v rámci jednaj kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

2. Ihriská

Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40 m x 20m.

3. Pravidlá

Hrá sa  podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. V obrannej fáze hry je povolene používať priestorové obranne systémy alebo osobnú obranu všetkých hráčov. TMK SZH  a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4, 3+3. Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutove vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia.

Gól spoza čiary voľného hodu platí za dvojnásobok.

Gól za 2 neplatí:

– Protiútok jednotlivca alebo skupiny hráčov bez obrany (medzi útočiacim hráčom s loptou a brankárom sa
nenachádza žiadny obranca).
– Gól do prázdnej brány (napríklad pri hre bez brankára).
– Streľba 7-metrového trestného hodu.

Gól za 2 body sa počíta len pri streľbe spoza čiary voľného hodu cez obranu súpera.

4. Lopty

A chlapci, B dievčatá hrajú s loptami č.1.
Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.

5. Zápasy

Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať  2 x 15 minút s prestávkou 2 minúty na výmenu strán. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež  uvedení v zápise

6. Hrací systém

Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.

8. Overenie totožnosti

Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou.  Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, alebo CVČ štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.

9. Súpiska

Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú odovzdá najneskôr v deň príchodu. Súpiska družstva obsahuje hráčov  (-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať  za konkrétne družstvo prihláseného  klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu. Súpisku je možno vyplniť na mieste registrácie.

10. Zdravotné zabezpečenie

Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu  v nemocnici je nutné mať  u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

11. Riadiaca komisia

Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

12. Ceny

Ocenenie najlepších družstiev
Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších družstiev.

Ocenenie najlepších hráčov
Na základe výkonov vo finálových zápasoch bude vybraný najlepší hráč (-ka), ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a spôsob ocenenia najlepších hráčov.

13. Dotácia SZH

SZH poskytne víťazom krajských súťaží v kategórii mladšieho žiactva dotáciu, viď. Rozpis Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva 2017/2018, bod A/10.SZH zabezpečí poháre a medaile  pre umiestnené družstvá na prvých troch miestach.SZH hradí náklady na rozhodcov, delegátov počas turnaja ako aj odmeny:

Odmeny brutto:

rozhodcom – Eur 7,- / osoba / zápas

C) Ubytovanie

Organizácia ubytovania
Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na  školách (v triedach), internátoch, resp. penziónoch. Účastníci si môžu zariadiť vlastné ubytovanie. Každý účastník turnaj platí tzv. „Účastnícku kartu“  za účasť na turnaji 10,- Euro/osoba.

D) Stravovanie

Organizácia stravovania
Stravovanie účastníkov bude organizátorom  zabezpečené v školských jedálňach.

E) Platby

Dôležité termíny pre registráciu a platby
28.5.2018  – konečný termín pre podanie prihlášky
1.6.2018  – konečný termín pre zaplatenie všetkých poplatkov

F) Platby

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 1.6.2018 organizátorovi turnaja.

mladší žiaci + minihádzaná:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: HC Tatran Stupava
Číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC:GIBASKBX

Mladšie žiačky:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa ,a.s
Názov účtu: Strojár Malacky
Číslo účtu: 0019192508/0900
IBAN: SK33 09000000000019192508
BIC:GIBASKBX

G) Kontakt:

Mladší žiaci + minihádzaná:

HC Tatran Stupava
Krajná 16
900 31 Stupava
Kontaktná osoba: Rudolf Draškovič ml.
mail: playminihandball@hctatranstupava.sk
Tel: +421 907 827 047

Mladší žiaci + minihádzaná:

TJ Strojár Malacky
Sasinkova 73
901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Tomáš Stachovič
mail: stachovic@ivt.sk
Tel: +421 911 717 495